Danh mục: Thư viện

Spelling

IELTS LISTENING 9.0| Section 1| SPELLING tên người | Thầy Charles IELTS https://www.youtube.com/watch?v=hFMgCwUU8js https://www.youtube.com/watch?v=hFMgCwUU8js 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 (𝟗.𝟎 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠, 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠; 𝟖.𝟓 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠)  ♥️Ở clip này,…