Danh mục: Thư viện

Spelling

IELTS LISTENING 9.0| Section 1| SPELLING tên người | Thầy Charles IELTS https://www.youtube.com/watch?v=hFMgCwUU8js https://www.youtube.com/watch?v=hFMgCwUU8js 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 (𝟗.𝟎 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠, 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠; 𝟖.𝟓 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠)  ♥️Ở clip này,…

Vocabulary Clip

IELTS SPEAKING_Các từ vựng hay có thể dùng trong Tết Trung Thu | Thầy Charles IELTS https://www.youtube.com/watch?v=VSjL4-KbOlE&t=2s 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 (𝟗.𝟎 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠, 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠; 𝟖.𝟓 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠) …

Charles’s Vlog

IELTS SPEAKING_Các từ vựng hay có thể dùng trong Tết Trung Thu | Thầy Charles IELTS https://www.youtube.com/watch?v=VSjL4-KbOlE https://www.youtube.com/watch?v=VSjL4-KbOlE 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 (𝟗.𝟎 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠, 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠; 𝟖.𝟓…

Audio Listening

Bài 1 Thầy Charles IELTS_Luyện Nghe Chép chính tả (demo)| IELTS LISTENING https://www.youtube.com/watch?v=a3D9Xn_Msoo&t=83s https://www.youtube.com/watch?v=a3D9Xn_Msoo&t=83s 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 (𝟗.𝟎 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠, 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠; 𝟖.𝟓 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠)  Mình demo phần…