Danh mục: Charles’s Vlog

Charles’s Vlog

IELTS SPEAKING_Các từ vựng hay có thể dùng trong Tết Trung Thu | Thầy Charles IELTS https://www.youtube.com/watch?v=VSjL4-KbOlE https://www.youtube.com/watch?v=VSjL4-KbOlE 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 (𝟗.𝟎 𝐋𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠, 𝐒𝐩𝐞𝐚𝐤𝐢𝐧𝐠; 𝟖.𝟓…