Spelling

IELTS LISTENING 9.0| Section 1| SPELLING tên người | Thầy Charles IELTS https://www.youtube.com/watch?v=hFMgCwUU8js https://www.youtube.com/watch?v=hFMgCwUU8js ????? ???? ??????? (?.? ?????????, ????????; ?.? ???????)  ♥️Ở clip này,…